Betrokken Nederlandse (semi-)overheidsinstellingen

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van WVS. Oorspronkelijk: Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Nu wordt alleen de afkorting gebruikt omdat de naam de lading niet meer volledig dekt. Ze voert overheidsbeleid uit (vooral op gebied zorg). De meeste taken liggen op gebied van zorgregistraties.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

 • verantwoordelijk voor het toelaten van geneesmiddelen,
 • beslist over de afleverstatus,
 • belast met de geneesmiddelenbewaking overeenkomstig bij of krachtens Europese richtlijnen en de Geneesmiddelenwet gegeven voorschriften

College voor zorgverzekeringen(CVZ)

Het CVZ voert vier kerntaken uit op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ):

 • Pakketbeheer – adviseren en standpunten innemen over de inhoud van het verzekerde pakket, adviseren over de methode van beoordelen van het verzekerde pakket, adviseren over pakketgeschillen tussen verzekerden en verzekeraars;
 • Fondsbeheer – verantwoording afleggen over de inkomsten en uitgaven van de fondsen Zvw en AWBZ, en tot 2010 ook over de afwikkeling van Ziekenfondswet, analyse van ontwikkelingen in beleid en zorg en daaruit volgende veranderingen in de kosten;
 • Verzekeraarsfinanciering – uitvoeren risicoverevening en uitvoeren beheerskosten AWBZ;
 • Centrale uitvoering – uitvoeren van de Zvw en AWBZ voor Nederlanders die in het buitenland wonen, uitvoeren van de boeteregeling voor mensen die niet verzekerd zijn, beheren van de bijdragevervangende belasting voor gemoedsbezwaren.

Bron: https://almanak.overheid.nl/66158/VWS/Commissies_en_Raden/College_voor_Zorgverzekeringen/

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT)

Binnen de Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) richt de pijler Aanspraak & financiering  zich op het systeem van de vergoeding van genees- en hulpmiddelen. Als afgeleide daarvan staan de advisering over samenstelling van het basispakket en kostenbeheersing van medische producten centraal. Bij deze pijler ligt ook de verantwoordelijkheid voor de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) en het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Farmatec

Farmatec is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Farmatec waakt over kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bloedproducten.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder op de zorgmarkten. De Nza:

 • stelt nadere beleidsregels op voor de zorg, bijvoorbeeld voor tarieven;
 • houdt toezicht op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

De uitvoering is in handen van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Van: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/nederlandse-zorgautoriteit-nza

Het Zorginstituut Nederland:

 • zorgt voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.
 • adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het basispakket van de zorgverzekering.
 • voert regelingen uit voor wanbetalers en onverzekerden

Met het Kwaliteitsinstituut verbetert het Zorginstituut de kwaliteit in de zorg.

Van: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/zorginstituut-nederland

Zorginstituut Nederland  was voorheen Commissie Farmaceutische Hulp(CFH)

Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP)

Op grond van deze wet kan de minister van WVS maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen. De maximumprijzen worden vastgesteld bij ministeriële regeling. Deze wet schrijft ook voor dat de minister tweemaal per jaar onderzoekt of er aanleiding is de maximumprijzen an te passen. Als dat het geval is, wordt de zogenaamde ‘Regeling maximumprijzen geneesmiddelen’ gewijzigd.